Episodul 34 – Introducere în lucrarea lui Ioan Botezătorul partea a 2- a

de apr. 5, 2019Isus, Să deschidem Evangheliile, Video0 comentarii

Ioan Botezătorul este o persoană foarte unică. După 400 de ani de tăcere profetică în Israel, Evangheliile îl prezintă pe Ioan ca profet în câteva moduri principale: formularea folosită pentru a-l prezenta, modul în care se îmbrăca și mesajul pe care la proclamat. Acest episod ajută la înțelegerea continuității Vechiului Testamentlui cu lucrarea lui  Ioan.

Transcriere

Introducere în lucrarea lui Ioan Botezătorul partea a 2 -a

În studiul trecut am început să ne uităm la Ioan Botezătorul și am definit doar anumiteelemente generale. Azi vom continua din Luca 3:1-3:

În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont eradregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei şi alTrahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa – cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor.

Primul lucru pe care îl putem observa este cum Luca deschide această secțiune cu IoanBotezătorul printr-o formulă foarte simplă: „În anul… cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui…”Acesta nu este un limbaj întâmplător. Ne putem gândi la pasaje din VT care descriu pe unii dintre profeți.

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Is.6:1

Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara luiBeniamin. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda,în al treisprezecelea an al domniei lui. Ier.1:1-2

În al treizecilea an, în a cincea zi a lunii a patra, pe când eram între prinşii de războide la râul Chebar, s-au deschis cerurile şi am avut vedenii dumnezeieşti. În a cincea zi a lunii– era în anul al cincilea al robiei împăratului Ioiachin – cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara haldeilor, lângă râul Chebar; şi acolo a venit mânaDomnului peste el. Ez.1:1-3

Aici putem vedea un model care este o modalitate foarte consistentă în care Dumnezeu îi descrie pe cei care erau numiți profeți ai lui Israel. Putem vedea similaritățile prin care este descris și Ioan Botezătorul? Ioan este un personaj foarte special care are același nivel aici în evanghelii ca profeții din vechiul testament. Acest lucru îl plasează pe Ioan direct în contextul și înțelegerea profețiilor vechi testamentale iar cronologic vorbind el este ultimul dintr-o seriede mai mulți profeți mari care au vorbit cuvântul lui Dumnezeu poporului său de legământIsrael.

Dacă ne aducem aminte, în cântarea lui Zaharia, unul dintre lucrurile pe care le-a spuseste că Ioan va fi chemat un proroc al celui Preaînalt. Poporul lui Israel va confirma că Ioan este un proroc și chiar Isus îi afirmă această chemare în Mat.11. Dar este și mai mult de adăugat la aceasta. Ne vom uita cum se îmbrăca și mânca Ioan.

Ioan purta o haină de păr de cămilă, şi la mijloc era încins cu un brâu de curea. El sehrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Mt.3:4

„Era un om îmbrăcat cu o manta de păr şi încins cu o curea la mijloc.” Şi Ahazia a zis: „Este Ilie, tişbitul.” 2Regi18

Putem vedea asemănările? Ioan este descris purtând același tip de îmbrăcăminte ca Ilie. Pentru un evreu din secolul I ar fi fost îndeajuns de clar să înțeleagă ceea ce vrea să se transmităprin aceasta.

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Mt.3:1-2

Ne vom uita la acest lucru mai adânc dar este bine să vedem că același mesaj al pocăinței pentru că ceva este aproape era proclamat și de profeții din vechime.

Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! Is.13:6Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi

locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!” Ioel 2:1
Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a

pregătit jertfa, Şi-a sfinţit oaspeţii. Țef.17

Vedeți cum mesajul lui Ioan este asemănător cu profeții din vechiul testament? Nu doar că Ioan e introdus în același fel ca profeții ci poartă aceleași haine și același mesaj – Ziua Domnului este aproape. Este bine să începem să simțim și mai mult semnificația a cine este cu adevărat Ioan.

…după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte şi orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite. Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.” Luca3:4-6

Luca continuă și citează din cartea Isaia 40:3. Este clar că ceea ce Isaia a spus esteîmplinit- Ioan este într-adevăr în pustie iar mesajul lui este unul de pocăință pentru că Domnul vine. Dar nu putem arunca doar numele Isus în acest pasaj și să spunem că am înțeles cu totul. Cel căruia Ioan îi pregătește calea este nimeni altul decât Yahve, Dumnezeul lui Israel. Dinpricina aceasta misiunea lui Ioan este mult mai importantă decât a unui profet. El este mai mult decât un profet așa cum Isus urma să spună în Mat.11 unde este citat un alt pasaj din VT:

„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – ziceDomnul oştirilor. Mal.3:1

Ioan nu doar că îi chema pe oameni să se întoarcă la Domnul așa cum profeții o făceauîn vechime, el anunță venirea Domnului și faptul că Dumnezeul lui Israel venea la ei. Lucrul acesta era cu totul diferit de orice altceva în istoria poporului Israel și poate fi pus în paralel doar cu evenimentul de la muntele Sinai cu Moise când Dumnezeu s-a pogorât în mijlocul poporului. Aici, la fel ca în cadrul Exodului, chiar la începutul evangheliilor este un timp detranziție…Totul cu privire la poporul lui Dumnezeu, cum se va relaționa Dumnezeu la ei, cumse descoperă lor…totul urma să se schimbe la fel ca la muntele Sinai.

Putem simți semnificația chiar și mai mult decât atât. Imaginează-ți că ești un evreu din sec.I trăind în Israel. Pentru aproximativ 400 de ani, întreg poporul Israel nu a auzit vocea vreunui profet. Ultimul fusese Maleahi iar aceasta este ultima carte în Vechiul Testament. Israelfusese ghidat în istoria sa prin profeți, iar unul dintre aceștia, Amos, a profețit că o foame dupăcuvântul lui Dumnezeu va veni peste Israel.

Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. Amos 8:11

Scrierile evreilor din timpul celor 400 de ani de tăcere profetică în Israel arată clar că ei se vedeau pe ei însăși în împlinirea cuvintelor lui Amos. Să ne gândim la acest lucru. An după an, generație după generație se mirau ce se întâmplă și nu aveau răspuns. I-a abandonatDumnezeu? A părăsit El legământul cu ei? La fel ca în zilele lui Samuel, cuvântul Domnuluiera rar și vedeniile nu erau dese. Aici după 400 de ani de la Maleahi, după un flash de lumină la nașterea lui Isus și mai apoi pentru 30 de ani de tăcere, dintr-o dată toată națiunea este pusădin nou înaintea celor doi – Ioan Botezătorul și Isus. Trecuseră mai bine de 400 de ani de când Dumnezeu vorbise poporului Israel iar acum este această persoană în pustie cu mesajul pocăinței care purta aceleași haine ca ale profetului Ilie iar mesajului lui era la fel ca al profeților din vechime și e doar un mic amănunt care îl adaugă. Yahve urma să vină în persoană deci poporul trebuia să fie pregătit.

Acest lucru urma să fie așa de important. Este bine să înțelegem toate acestea pentru a ne schimba perspectiva noastră asupra evangheliilor și să nu le mai vedem doar o colecție descrieri aleatoare unde Isus vindecă, predică niște mesaje, moare pe cruce și înviează. Trebuie să vedem că este o narațiune reală ce continuă din Vechiul Testament și este cu precădere despre națiunea Israel.

În studiul viitor, ne vom uita la mesajul lui Ioan Botezătorul. Dacă el este un profet și este chiar mai mult decât atât, mesajul lui este de o deosebită importanță. Înțelegerea clară amesajului lui Ioan ne va ajuta foarte mult să interpretăm corect ceea ce Isus a zis, a făcut și chiar și moartea, învierea și revenirea Sa în înțelegerea generală a scripturilor.