Devoțional – Isaia 2:1-4

de oct. 30, 2018Blog, Devoțional pentru 31 de zile0 comentarii

Isaia 2:1-4

„Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui Iuda şi asupraIerusalimului. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi să ne suim la muntele Domnului,la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, cuvântulDomnului. El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul.”   Isaia 2:1-4

Cum va fi atunci când Isus va restaura pământul? Isaia 2:1-4 ne oferă posibilitateasă aruncăm o privire în spatele cortinei și să vedem restaurarea și destinul final al Ierusalimului sub domnia teocrată a lui Isus. Isus va veni ca să stabilească o Împărăție reală pe pământ (Apocalipsa 11:15-18). Lucrul acesta este în acord cu legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu oamenii în Scripturi. El îi spune lui David: „Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi Numelui Meu o Casă, şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui… Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea Mea, şi scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie.”(2 Samuel 7:12-16). Dacă un bărbat evreu din linia genealogică și casa lui David nu șade pe tronul din Ierusalim pentru a domni veșnic, atunci Dumnezeu este un mincinos și nu este Dumnezeu. Știm că El este credincios promisiunilor Sale și că acestea se vor împlini atunci când Isus, Fiul lui David, va reveni pe pământ (Matei 1:1; Ieremia 33:15-17); Daniel 7:14; Apocalipsa 5:5). Ierusalimul va fi înălțat ca munte (v. 2; Zaharia 14:9-10) și va deveni locul domniei lui Isus peste pământ (v. 3; Isaia 24:23). Națiunile se vor îngrămădi către orașul cunoscut drept „Tronul lui Dumnezeu“ (Ieremia 3:17), fiindcă El va fi magnetul care va atrage națiunile (Zaharia 8:23; 14:16). Avem aici imaginea unei curgeri în amonte (în locul obișnuitei curgeri a apei în aval), fapt ce arată masiva putere de atracție a prezenței Regelui nostru care locuiește în Ierusalim și faptul că națiunile sunt provocate să I se închine. Muntele acesta va deveni casa de rugăciune pentru toate națiunile (Isaia 56:7). Cum va fi să mergem la „conferințe“ în Ierusalim, unde Isus ne va învăța și va ucenici națiunile în căile Lui (v. 3; Matei 28:18-20)? Isusva judeca națiunile cu neprihănire și va pune capăt războaielor (Psalmul 46:9; Zaharia 9:10). Tot pământul va începe să fie restaurat la o stare precum cea din grădinaEdenului (Isaia 11:6-9; 65:20-25; Ezechiel 36:35-36). Soarta noastră, a celor care suntem în Cristos, este întrețesută cu promisiunile și legămintele care își vor găsi împlinire odată cu venirea Lui. Noi ne-am pus nădejdea în venirea Lui pentru a așeza o Împărăție reală care va domni peste pământ. Durata acestei Împărății este eternă, calitatea ei, neprihănită și dreaptă, conducătorul ei – singurul vrednic să stăpânească peste pământ (Apocalipsa 5). Prin harul lui Dumnezeu, rămânem într-o dragoste loială față de Isus, știind că vom domni cu El în această viitoare Împărăție a neprihănirii (Apocalipsa 5:10; 20:4). Îl vom sluji pe Regele nostru în timp ce restaurează pământul, la venirea Tatălui (1 Corinteni 15:24) cu Cetatea cea Sfântă (Apocalipsa 21:2), atuncicând Dumnezeu va face toate lucrurile cu totul noi (Apocalipsa 21:3-8; 22:1-5).Meditează azi asupra acestor lucruri. Fiindcă, în curând, ceea ce vedem prin credință și nădejde va fi vizibil și ochii noștri Îl vor vedea pe Rege în toată frumusețea Lui (Isaia33:17)!

page1image5786304page1image5786512page1image5786720