5. Israel în Scripturi – Legământul de la Sinai

de feb. 11, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

5. Legământul de la Sinai

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria – Israelul în scripturi

Legământul de la Sinai

Legământul lui Dumnezeu de la muntele Sinai cu poporul Israel (cunoscut ca legă mântul mozaic -intermediat prin Moise- sau ca Vechiul Legă mânt) cuprinde legea și este cel mai cunoscut dintre legă mintele din vechime dar în acelaș i timp este ș i cel mai controversatș i greș it înț eles dintre toate legă mintele.

Acest legământ va deveni cadrul pe care profeț ii urmau să -ș i dezvolte mesajele că tre poporul Israel. De asemenea, tot ceea ce Domnul Isus a vorbit este fundamentat pe legă mântul delaSinaiiarîntregplanulluiDumnezeucuprivirelaevenimentelevremurilordinurmă este trasat tot de condiț iile ș i împlinirea anumitor elemente din acest legă mânt.

În episodul de astăzi vom încerca să vedem câteva elemente ale acestui legământ care întăresc alegerea Israelului și administrarea planului lui Dumnezeu în acord cu aceasta.

În episoadele trecute am văzut cum la Babel, Dumnezeu a separat națiunile și a ales unom, Avraam și sămânța lui, prin care să -ș i administreze planul de salvare pentru toată omenirea.

În Geneza 15 Dumnezeu îi spune lui Avraam:

„Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani”.

După 400 de ani, în contextul izbăvirii poporului evreu din Egipt din sclavie, Dumnezeuîntărește legământul cu Avraam prin legământul de la Sinai care-l face corporat cu tot Israelul.

Legământul de la Sinai, este unul de suzeranitate, focalizat în special pe responsabilitatea ș i obligaț iile pă rț ii inferioare, adică a întregului popor Israel.

În Exod 19:5-6 citim condiț iile ș i termenii acestui legă mânt:

„Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel:
 Dacă veţ i asculta glasul

Meu ş i dacă veţ i pă zi legă mântul Meu, veţ i fi ai Mei dintre toate popoarele, că ci tot pă mântul este al Meu; îmi veţ i fi o împă ră ţ ie de preoţ i ş i un neam sfânt…” Tot poporul a ră spuns: „Vom face tot ce a zis Domnul!”

Dumnezeu a ales poporul Israel ș i le-a spus că -i vor fi o împă ră ț ie de preoț i ș i un neam sfânt dacă vor asculta condiț iile legă mântului. Ca parte a acestui legă mânt Dumnezeu a dat legea (învă tă turi ș i indicaț ii) pe muntele Sinai.

Întimpceîngeneralesteoignoranță acecuprindelegeașisuntmulteprejudecățiasupra modului cum a ajuns să fie interpretată , Pavel ne spune că legea este duhovnicească , sfântă , dreaptă șibună.

Astfel, Legea slujea ca un îndrumă tor (Gal.3:23-24) pentru întreaga naț iune (ș i urmaș ii lor) în ceea ce priveș te nă dejdea ș i promisiunile date poporului Israel. Binecuvântarea tuturor naț iunilor ș i restaurarea creaț iei depind de această naț iune (Israel) ca să -ș i intre în destin. Darea legii slujea ca un indicator care urma să ghideze această naț iune în chemarea specială ce o avea.

În lege vedem consecinț e ale ascultă rii sau ră zvră tirii prin binecuvântă ri si blesteme (Lev.26/Deut.27-29)

Legea este de asemenea și un martor al nestatorniciei poporului Israel, viitoarei ră zvră tiri, ș i consecinț e ale neascultă rii până în vremurile din urmă (Deut.4:25-31; 30:1-10; 31:16-29)

În Lege este scris despre un strigă t al pocă inț ei poporului evreu precum si promisiunea iertă rii pă catelor ș i milei lui Dumnezeu în baza legă mântului (Deut.4:25-31; 30:1-10).

Tot în Lege vedem izbă virea finală a Israelului de celelalte naț iuni ș i de blestemul legii (Deut.30:7; 32:27-43) cât ș i siguranț a promisiunii lui Dumnezeu în împlinirea legă mântului cuAvraam, în baza căruia legă mântul de la Sinai este fundamentat.

Putem vedea că Legea cuprinde mult mai multe elemente ș i caracteristici decât niș te porunci ritualice pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel.

Legea devine astfel, un mecanism prin care profeții pot interpreta diferitele situații în care Israel s-a aflat în istorie. În lege găsim și răspunsul la criza cauzată de pedepsele (blestemele) datorate lipsei de ascultare a legă mântului. Soluț ia este gă sită în promisiunea de salvare în zilele din urmă când Dumnezeu va vedea că puterea lor este risipită (Deut.32:36). Astfel adevă rata înț elegere a Legii era ancorată apocaliptic. Ră mă ș iț a credincioasă a lui Israel dorea împlinirea promisiunilor apocaliptice (de final) pe care Ieremia le-a numit Noul legă mânt (Ier.31:31-37) ș i despre care vom discuta în viitor.

În episodul viitor vom discuta mai pe larg acest caracter profetic al Legii datorităimportanț ei în planului lui Dumnezeu ș i implicaț iilor până în vremurile din urmă .

Până atunci îndemnul pentru orice ucenic al Domnului este să devină familiar cu caracteristicile legă mântului de la Sinai. Fă ră să cunoaș tem acestea vom avea un mesaj neadecvat ș i o relaț ionare greș ită faț ă de Israel împreună cu o lipsă de discernă mânt a planului lui Dumnezeu ș i evenimentelor vremurilor din urmă .

De asemenea, fă ră o înț elegere clară a condiiț iilor vechiului legă mânt atunci când vom ajunge la lucrarea Domnului Isus ș i a Noului Legă mânt vom fi confuzi despre ce s-a împlinit ș i ce continuă din vechiul legă mânt ș i a modului cum trebuie să ne relaț ionă m faț ă de acesta ca ș i credincioș i dintre Neamuri.

page2image1805408

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect