6. Israel în Scripturi – Caracterul profetic al legii

de feb. 11, 2019Audio, Cursuri, Israel, Israel în Scripturi, Notițe0 comentarii

 

6. Caracterul profetic al legii

cu Ionuț Cazan | Israel în Scripturi

Seria – Israel în scripturi

Caracterul profetic al Legii

Legea (ca parte a legă mântului de la Sinai) nu reprezintă ceea ce astă zi este asociat doar cu porunci ritualice care trebuie ținute cu strictețe de evrei. Legea poate avea și înțelesul de îndrumă tor, instrucț iuni, învă ț ă turi, etc. Acestea reprezintă caracterul profetic al legii.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu prevesteș te încă din lege ceea ce urmează să se întâmple pânăîn vremurile din urmă . De aceea, această înț elegere profetică a legii ș i a vechiului legă mânt trebuie cunoscută ș i înț eleasă de noi pentru o raportare corectă la caracterul ș i planul Să u lui Dumnezeu,precum și la alegerea Israelului mai ales cu cât ne apropiem de sfârș itul acestui veac.

În primul rând trebuie să spunem că alegerea Israelului este irevocabilă pentru căDumnezeu ș i-a legat Numele ș i planul să u de acest popor. De asemenea, trebuie să ț inem cont căalegerea Israelului nu este un favoritism etnic ci slujea ca un canal de administrare a planului lui Dumnezeu de mântuire ș i restaurare a întregii creaț ii ș i a naț iunilor.

Totuși, încă de la început, mărturia lui Dumnezeu despre acest popor vorbește de necredincioșia și răzvrătirea lor. Acesta devine contextul alegerii și dării Legii (Ex.19-20). Dumnezeu ș tia dinainte ce fel de popor alege dar cu toate acestea El îș i administrează planul prin acest popor. Alegerea are menirea să smerească orice încredere în fire sau puterea omului atât a poporului ales cât ș i a naț iunilor care nu sunt „alese”.

Ceeaceputemvedeapână înacestmomenteste:
-cunoș tinț a mai dinainte a lui Dumnezeu a necredinț ei ș i ră zvră tirii poporului dar ș i

Îndelunga ră bdare ș i dragoste a lui Dumnezeu în legă mânt.

Astfel, Dumnezeu introduce în Lege binecuvântă ri ale ascultă rii dar ș i blesteme ale neascultă rii. Acestea sunt scrise pe larg în Deuteronom 28-29 ș i Levitic 26 sub formă condiț ionată ș i arată în felul urmă tor:

„Dacă vei asculta glasul Domnului împlinind poruncile Lui vei fi binecuvântat, vei avea întâietate, vei avea pace, abundenț ă ” etc…sau

„Dacă nu vei asculta…iată toate blestemele care vor veni peste tine…
 Domnul va trimite secetă înț ară , foamete, ră zboi, vei fi risipit, nimicit de neamuri stră ine” etc…

Deuteronom 30 continuă ș i ne spune că atunci când Israel se va afla sub aceste calamită ț i ș i necazuri, împră ș tiat între naț iuni ș i devastat va striga la final cu toată inima după Domnul, iar Dumnezeu va interveni ș i-i va restaura.

Astfel, Dumnezeu anunț ă dinainte acest ciclu al ruperii legă mântului (necredinț ei ș i ră zvră tirii poporului), blestemelor ș i calamită ț ilor care vor veni ca ș i consecinț ă dar ș i a restaură rii lui Israel (ca urmare a îndelungii sale ră bdă ri ș i dragoste din legă mânt).

În decursul anilor, glasul profeț ilor din scripturi urmau să interpreteze pe larg acest ciclu al ruperii legă mântului ș i consecinț elor blestemelor ș i calamită ț ilor.

Profeț ii nu au interpretat toate acestea ca fiind progresiv sau în dezvoltare ci mai degrabă final ș i apocaliptic. Toate aceste calamită ț i ș i blesteme ajung la un apogeu ș i un final prin naț iuni care care vin împotriva Israelului sub conducerea lui Antihrist. Atunci ș i doar atunci este contextul în care Dumnezeu se descoperă faț ă de ei ș i intervine restaurând poporul Israel ș i întregul pă mânt.

Dumnezeu spune în Deuteronom 30 că în „acea Zi, El va tă ia inima împrejur poporului Israel care- lvaiubipeDomnuldintoată inimașidintotsufletullor”.AcestavadevenilimbajulNoului Legă mânt pe care profeț ii l-au anunț at ș i despre care ș i Domnul Isus a vorbit.

În concluzie, toate aceste detalii din caracterul profetic al Vechiului Legământ și al Legiicu privire la evenimente ce se vor întâmpla în vremurile din urmă ar trebui să ne atragă atenția, discernământulșiveghereanoastră înacordcuadevărurilevestite.

De asemenea aceasta necesită multă sârguință în cunoașterea tuturor acestor elemente câtși smerenie față de acceptarea planului lui Dumnezeu și alegerii Israelului în contextul atâtordistorsionări care au apărut de-a lungul interpretărilor istorice ale Legii și alegerii Israelului.

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect