5. Împărăția lui Dumnezeu- Gloria națiunilor

de iun. 6, 2018Audio, Cursuri, Împărăția lui Dumnezeu, Notițe, Vremurile din Urmă0 comentarii

 

5. Gloria națiunilor

cu Ionut Cazan | Împărăția lui Dumnezeu

Împărăția lui Dumnezeu – Gloria națiunilor

Datorită faptului că împărăția lui Hristos va cuprinde oameni începând de la Adam aceasta va fi o împărăție multi-etnică. În veacul viitor va fi „o mare mulțime de oameni adunați în Ierusalim din orice neam, din orice seminție, din orice limbă” (Apoc.7:9)..astfel „Neamurile umblând în lumina ei și împărații pământului aducând slava și cinstea națiunilor în Ierusalim” (Apoc.21:24-26).

Această împărăție multi-etnică este evidentă și din pasajele mesianice ale profeților.

În zilele de pe urmă Mesia va fi Judecătorul neamurilor, niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. (Isaia 2:4)

Tot Isaia ne spune că după ce Mesia va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui.” (Isaia 11:10)

Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. (Isaia 52:10)

Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiileneamurilorsevorînchinaînainteaTa. CăciaDomnuluiesteîmpărăţia:Elstăpâneşte peste neamuri. ps.22:27-28

De asemenea, Maleahi 1:11 ne spune: „Căci de la răsăritul soarelui până la asfinţit, Numele Meu va fi mare între neamuri…”

Mai mult decât atât, când Dumnezeu vorbește lui Mesia în ps 2:8: „Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire!” pentru că este scris: „Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji” (ps 72:11) iar „Fiul lui David va fi cap și stăpânitor al națiunilor” (Is.55:4)

Când va veni Mesia „multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul Meu” (Zah.2:11). Ca braț al Domnului, „Mesia și împărăția ce va veni va fi modalitatea prin care Domnul va fi împărat peste tot pământul” (Zah.14:9) iar prin Mesia, Dumnezeu va primi laudele națiunilor așa cum vedem în ps.47:1-9:

Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie! Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul… Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt…Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam;… El este mai înalt şi mai presus de orice.

Unul dintre cele mai clare și cunoscute pasaje din Vechiul Testament cu privire la împărăția mesianică care portretizează domnia globală a lui Mesia este în Daniel 2 și 7.

În Daniel 7 ne sunt prezentate 4 împărății (asupra ultimei dintre acestea pronuntându- se judecata divină această împărăție fiind anihilată și distrusă de tot). În acest context unuia ca Fiul Omului îi este dată stăpânire, glorie și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și limbile Stăpânirea Lui va fi o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

În mod similar, Daniel 2 prezintă o serie de împărății omenești ale neamurilor asupra cărora la sfârșit va veni judecata și care va rezulta în instaurarea împărăției mesianice care va

umple și conduce întreaga lume. Așa cum Nebucadnețar era împăratul împăraților în vremea lui conducând peste o împărăție multi-etnică la fel va fi când Mesia Împăratul împăraților va domni peste o împărăție globală.

Prin urmare, scripturile prezintă împărăția mesianică cu o diversitate etnică mai degrabă decât un ansamblu omogen nediferențiat așa cum este prezentat de multe ori în mod distorsionat. Va fi o împărăție reală, cu un împărat real, într-un pământ real domnind peste toate națiunile.

Diferențierile etnice chiar și în veacul viitor au ca fundament însuși caracterul lui Dumnezeu, modul lui de a fi și de a ordona lucrurile. Astfel, chiar Domnul Isus încheie în Matei 25 în discursul său cu privire la final:

Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate națiunile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Mt.25:31-34

De aceea ca unii care suntem dintre Neamuri sa continuam să privim promisiunile profeților și ale Domnului cu credință ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până va crăpa de ziua iar Luceafărul de dimineață se va ridica să domnească peste Neamurile care au nădăjduit în El.

Doamne fă ca acea zi să vină repede și în generația noastră! Maranatha!

Resurse similare

Vă recomandăm aceste link-uri care sunt în legătură  cu acest subiect